Health Precaution Measures: Coronavirus

Gheziez,

Minhabba s-sitwazzjoni kurrenti u dinjija tal-Corona Virus, li kulma jmur qieghda tinxtered f’hafna pajjizi, ahna ukoll ghandha niehdu l-prekawzjonijiet necessarji sabiex nipprotegu lil-istaff.

Ghaldaqstant il-manigiment ta’ Jobsplus nixtiequ nitolbukom sabiex timxu mad-direttivi mahruga mill-Awtoritajiet tas-Sahha Pubblika, u dan ifisser illi tibqghu kwarantina jekk kemm -il darba tkunu ghadkom kif gejtu mill-pajjizi imnizla, li qeghdin jigu aggornati b’mod kontinwu.

Jekk kemm -il darba thossu xi sintomi, anke jekk sintomu ta’ rih, gentilment nitolukom illi tibqghu lura milli tattendu ghax-xoghol.

Min-naha taghna, nirrizervaw id-dritt sabiex ma’ nippermettux lil xi hadd fuq il-post tax-xoghol li ghandu dawn is-sintomi.

Gentilment nitolbukom ghal-kooperazzjoni taghkom u biex taraw il-filmat iktar 'l isfel.

Tislijiet,
Il-manigiment ta’ Jobsplus.Dear all,

Due to the current situation in the world with the Corona Virus spreading rapidly in various countries, we too must take the necessary precautions to protect all our staff.

Hence Jobsplus management would like to ask you to follow directions given by the Public Health authorities and remain in quarantine should you be returning from one of the listed countries, which list is being continuously updated.

Should anyone feel any symptoms even if these could be cold symptoms, we ask you to refrain from attending to work.

We reserve the right to send staff back home should we notice that anyone has any symptoms. 

Kindly view the below video for more information.

Regards,
Jobsplus management